Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL

Thứ ba, 12/07/2011 - 12:00 AM

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

 

1. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, có chức năng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương, giúp Cục trưởng quản lý chương trình, tổ chức thực hiện Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

2. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

 

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Cục nghiên cứu, xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc.

 

2.2. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, quy trình bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý để Cục trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2.3. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng trình độ và nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc và kiến nghị các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

 

2.4. Xây dựng các biện pháp hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc.

 

2.5. Tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và kiểm tra, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho công chức, viên chức thuộc nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý theo quy định của pháp luật.

 

2.6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thường xuyên theo kế hoạch hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

 

2.7. Xây dựng, tăng cường năng lực và phát triển đội ngũ người làm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và đội ngũ cộng tác viên; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

 

2.8. Hướng dẫn địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở địa phương và người tham gia trợ giúp pháp lý thuộc các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật.

 

2.9. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đổi mới, cải tiến quy trình, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; tổ chức đánh giá để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc.

 

2.10. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức và theo dõi việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục.

 

2.11. Hướng dẫn, theo dõi công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ - TRUNG TÂM BỒI DƯƠNG NGHIỆP VỤ TGPL

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2