Tin tức - Sự kiện Hoạt động của địa phương

Trà Vinh: Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2012

Thứ tư, 07/03/2012 - 12:00 AM

Nhằm tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-TGPL ngày 31/01/2012 về thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh trong năm 2012. Theo đó, Trong năm 2012, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh tập trung chủ yếu vào các hoạt động sau:

Về công tác phổ biến pháp luật về trợ giúp pháp lý: thông qua việc chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Trà Vinh thực hiện tốt công tác phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý để nhân dân biết và liên hệ với tổ chức trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; niêm yết bảng thông tin những vấn đề cần biết về trợ giúp pháp lý miễn phí ở các xã, phường, thị trấn và các cơ quan tiến hành tố tụng, biên soạn và in ấn tờ gấp pháp luật giới thiệu về trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực pháp luật khác để cấp phát miễn phí cho người dân.


Công tác tổ chức cán bộ: Trong năm 2012, Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tiến tới thành lập Phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai; xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, nhất là cộng tác viên ở cơ sở, các cán bộ công tác tại các phòng, ban có liên quan, cộng tác viên là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội Cựu chiến binh và các cộng tác viên là người dân tộc thiểu số.


Công tác trợ giúp pháp lý lưu động: Phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh các huyện và Ủy ban nhân dân các xã tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý, ưu tiên chọn địa điểm tại những xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động. Dự kiến trong năm 2012, Trung tâm sẽ chủ động phối hợp tổ chức 95 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động.


Bên cạnh đó, Trung tâm dự kiến tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch liên tịch về trợ giúp pháp lý với Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Phòng Dân tộc, … Đồng thời, tham mưu cho Sở Tư pháp ký kết Kế hoạch liên tịch với Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Trà Vinh về trợ giúp pháp lý trong nhà trường nhằm tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em theo Quyết định số 418/QĐ-BTP ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành năm 2012 theo quy định của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP- BCA -BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/ 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; kiểm tra, hướng dẫn tình hình hoạt động của một số Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để có giải pháp thúc đẩy và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tiếp tục thực hiện tốt chính sách trợ giúp pháp lý trong các văn bản pháp luật mới, các chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; …


Việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012 một cách chi tiết và cụ thể sẽ giúp đưa công tác trợ giúp pháp lý chuyển biến tích cực, có hiệu quả theo đúng quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể triển khai kịp thời, bảo đảm cho hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đặt biệt là nhân dân sinh sống ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

 

Trần Thanh Thảo
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Trà Vinh

 

 


 

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2