Tin tức - Sự kiện Hoạt động của cục TGPL

Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Trợ giúp pháp lý

Thứ sáu, 24/02/2012 - 12:00 AM

Thực hiện Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2012, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) để thực hiện các nhiệm vụ, công tác trong lĩnh vực TGPL

      BỘ TƯ PHÁP                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  279 /QĐ-BTP                                                                 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Trợ giúp pháp lý

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BTP ngày 07/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Trợ giúp pháp lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, Cục TGPL.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Nguyễn Thuý Hiền

    BỘ TƯ PHÁP                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2012 của Cục Trợ giúp pháp lý

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:279 /QĐ-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___

Thực hiện Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2012, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) để thực hiện các nhiệm vụ, công tác trong lĩnh vực TGPL như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về TGPL được giao.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TGPL trong phạm vi toàn quốc.

- Tạo bước đột phá mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong tổ chức thực hiện các hoạt động TGPL.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam; Chương trình công tác ngành Tư pháp năm 2012 và Chương trình hành động của Ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2012 và các nhiệm vụ khác được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao.

- Phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ gắn liền với giải pháp thực hiện.

          II. CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2012

`1. Công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản, Đề án

1.1. Văn bản trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật TGPL (Quý III/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn giai đoạn 2012 - 2020 theo Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011- 2020 (Quý II/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã, phường (Quý IV/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chínhphê duyệt Đề án huy động các nguồn lực tài chính cho hoạt động TGPL nhằm thu hút đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho Quỹ TGPL Việt Nam (Quý IV/2012).

1.2. Văn bản liên tịch và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng (Quý III/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 25/9/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan TGPL nhà nước (Quý II/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tưliên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí của Quỹ TGPL Việt Namhoặcđề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 về hướng dẫn quản lý, sử dụng tài chính đối với Quỹ TGPL Việt Nam (Quý II/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước (Quý II/2012);

- Hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn về cộng tác viên TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Quý II/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam (Quý II/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư thay thếQuyết định số 11/2008/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL (Quý III/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL (Quý III/2012);

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Trợ giúp viên pháp lý chính (Quý III/2012).

1.3. Nghiên cứu xây dựng các Đề án về TGPL

- Đề án kiện toàn, nâng cấp Quỹ TGPL Việt Nam bảo đảm đủ tư cách pháp lý và năng lực để huy động rộng rãi nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động TGPL;

- Đề án phát triển truyền thông cho Quỹ TGPL Việt Nam;

- Đề án huy động các nguồn lực xã hội tham gia TGPL;

- Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực TGPL, xây dựng phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động TGPL;

- Các Đề án khác phục vụ hoàn thiện thể chế và hướng dẫn nghiệp vụ TGPL.

2. Công tác kiểm tra, rà soát, thẩm định, góp ý, hoàn thiện, hệ thống pháp luật về TGPL và các văn bản có liên quan

- Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về TGPL và các chương trình, văn bản pháp luật có liên quan; nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động TGPL kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới, trọng tâm vào các vấn đề:

+ Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục TGPL trong Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17/6/2010 hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biến chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp (Quý III/2012);

+ Đề xuất bổ sung chức danh Trợ giúp viên pháp lý là người bào chữa trong Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi (Quý II/2012);

+ Đề xuất Bộ Nội vụ quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ (Quý II/2012);

- Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ của Cục TGPL và các văn bản khác theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, các đơn vị có liên quan;

- Nghiên cứu, tham gia xây dựng, thẩm định hoặc phối hợp thẩm định các văn bản về chính sách giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc và dân vận của Đảng, Nhà nước theo phân công của Bộ trưởng.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện pháp luật về TGPL

- Quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Luật TGPLvà các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập để hướng dẫn, tháo gỡ, vướng mắc tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về TGPL.

- Quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quyết định số678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm 2012 về Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 4414/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm TGPL và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015 theo Quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng; xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng phối hợp liên ngành ở Trung ương và triển khai thực hiện Kế hoạch; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành thành viên; duy trì các cuộc họp của Hội đồng.

- Quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách TGPL trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; đánh giá tình hình kiến nghị thi hành pháp luật về TGPL.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

4. Công tác khảo sát, biên soạn, phát hành tài liệu, nghiên cứu chuyên đề và truyền thông về TGPL

4.1. Công tác khảo sát về TGPL

Tổ chức các cuộc khảo sát đánh giá về tổ chức và hoạt động TGPL phục vụ cho việc thực hiện và hoàn thiện pháp luật về TGPL, nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong phạm vi toàn quốc:

- Khảo sát nhu cầu TGPL về các vấn đề pháp luật mới, nhu cầu tăng cường năng lực của tổ chức thực hiện TGPL;

- Khảo sát tác động của TGPL trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;

- Khảo sát lấy ý kiến của người được TGPL và những cá nhân, cơ quan có liên quan về chất lượng vụ việc TGPL;

- Khảo sát trên phạm vi toàn quốc để triển khai Chiến lược và phục vụ công tác chuyên môn khác;

- Khảo sát nhu cầu tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện TGPL trong một số lĩnh vực pháp luật và một số đối tượng TGPL.

4.2. Công tác nghiên cứu chuyên đề về TGPL

Tổ chức nghiên cứu các chuyên đề phục vụ công tác hoàn thiện thể chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước; xây dựng chế định luật sư nhà nước; cơ chế phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng - Thực trạng và giải pháp; chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn ngoài các huyện nghèo; hình thức và phương pháp đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện TGPL trong việc quản lý, bảo đảm chất lượng vụ việc TGPL…

4.3. Công tác truyền thông về TGPL

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam đáp ứng yêu cầu quản lý, trao đổi, cung cấp thông tin nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm TGPL; thực hiện các quy trình ISO;

- Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật về TGPL và 30 loại tờ gấp pháp luật;

- Cập nhật, nghiên cứu và xử lý thông tin về TGPL qua các kênh báo chí, các phương tiện truyền thông;

- Phối hợp với báo chí, các tổ chức truyền thông để mở rộng các hoạt động truyền thông về TGPL, Quỹ TGPL Việt Nam và hỗ trợ xử lý vụ việc TGPL.

5. Tổ chứctập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm

5.1. Công táctập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về TGPL

- Tập huấn nghiệp vụ TGPL năm 2012 tại 03 khu vực để triển khai các văn bản về TGPL mới ban hành; cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng TGPL;

- Tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý khoá IX, X năm 2012.

5.2. Công tác Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm

Tổ chức các cuộc Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm phục vụ cho việc xây dựng các văn bản, Đề án:

- Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chính sách hỗ trợ cho các huyện nghèo theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Tọa đàm về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước;

- Tọa đàm về xây dựng chế định luật sư nhà nước; Toạ đàm về cơ chế phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng;

- Tọa đàm những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL giai đoạn 2012 - 2015;

- Tọa đàm với các cơ quan báo chí truyền thông về hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam;

- Tọa đàm về Đề án huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động TGPL;

- Hội thảo, Tọa đàm khác phục vụ cho việc xây dựng văn bản, Đề án có liên quan.

6. Hợp tác quốc tế và quản lý Dự án

6.1. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động về TGPL trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Tư pháp do Uỷ ban Châu Âu, Đan Mạch và Thụy Điển đồng tài trợ cho Bộ Tư pháp.

6.2. Thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp chống bạo lực trong gia đình ở Việt Nam” do cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp quốc tài trợ (UNODC):

- Hoàn thiện tài liệu tập huấn kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL;

- Tổ chức tập huấn tại 03 miền cho người thực hiện TGPL theo tài liệu “hướng dẫn thực hiện TGPL trong các vụ liên quan đến bạo lực gia đình”.

6.3. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động TGPL.

7. Hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ TGPL Việt Nam theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 8/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ TGPL Việt Nam;

- Lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của Quỹ theo quy định của pháp luật; xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Quỹ TGPL Việt Nam trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp Báo cáo hoạt động và tài chính năm 2011 của các địa phương về việc thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2012 thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí để thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg.

- Lập dự toán kinh phí năm 2013 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Huy động nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cho Quỹ TGPL Việt Nam.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm theo phân công của Cục trưởng.

8. Công tác khác 

8.1. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy Cục TGPL

- Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục; phân công công việc cho các lãnh đạo Cục, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Cục;

- Rà soát, sắp xếp, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục một cách hợp lý;

- Củng cố, kiện toàn, tăng cường năng lực 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục (Quỹ TGPL và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL) và đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức đối với 02 đơn vị này.

8.2. Công tác tài chính - kế toán và quản lý công sản

- Lập dự toán tài chính phục vụ nhiệm vụ năm 2012; thực hiện việc thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cấp cho Cục TGPL năm 2012 theo đúng quy định; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục trong việc lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được cấp, quản lý tài sản theo quy định;

- Kiểm tra việc thực hiện ngân sách nhà nước và nguồn từ Dự án tài trợ ở các đơn vị thuộc Cục và một số địa phương;

- Xây dựng Dự toán ngân sách năm 2013 của Cục, các đơn vị sự nghiệp  thuộc Cục và thực hiện các công việc khác có liên quan;

- Rà soát lại tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, thực hiện việc kiểm kê, thanh lý đối với các tài sản hết hạn sử dụng; mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo dự toán được giao và quy định của pháp luật.

          8.3. Công tác Văn phòng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

          - Thực hiện tốt công tác hành chính - tổng hợp; văn thư - lưu trữ; báo cáo thống kê, thi đua khen thưởng theo đúng quy định của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai ứng dụng các quy trình ISO trong công việc của Cục;

- Nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ các quy định chồng chéo, mâu thuẫn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về TGPL;

- Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm theo quy định của pháp luật.

8.4. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước; theo dõi, thực hiện đánh giá, công nhận và khen thưởng các sáng kiến của các cá nhân, đơn vị thuộc Cục;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo các đợt trong năm, theo kế hoạch chung của ngành và kế hoạch của Cục.

          8.5. Triển khai Đề án xây dựng trụ sở Cục

         Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục xây dựng Trụ sở Cục; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình cơ quan có thẩm quyền bảo đảm kinh phí xây dựng trụ sở của Cục; thực hiện các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng, hoàn kinh phí cho chủ đầu tư công trình hạ tầng Dự án Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I; thực hiện các thủ tục đấu thầu và khởi công xây dựng trụ sở Cục khi được cấp kinh phí xây dựng.

III. TỔ CHƯC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch công tác, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý phân công công việc đối với các Phó Cục trưởng và Trưởng các đơn vị thuộc Cục về các hoạt động cụ thể, kinh phí tương ứng, thời gian trình và hoàn thành công việc.

2. Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, các Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các công việc theo Kế hoạch này, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Hàng tháng, quý đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, điều chỉnh và phân công lại nhiệm vụ cụ thể khi cần thiết.

3. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục Trợ giúp pháp lý kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị và của Bộ, Ngành. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

4. Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý để thực hiện và hoàn thành Kế hoạch công tác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo./.

                                                         

 

 

 

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2